Филтрација (динамичен HPHT)

Постојатдва вида филтрација (Динамички HPHT)за време на операциите на дупчење и завршување.Една од нив е статичката филтрација по запирање на циркулацијата на течностите за дупчење.Дебелината на колачот од кал постепено се зголемува, а стапката на филтрирање се намалува со текот на времето.Друга е динамичната филтрација кога формираниот колач од кал е еродиран од циркулирачките течности за дупчење.Не постои пропорционална врска помеѓу статичката филтрација и динамичката филтрација на диференцијалните течности за дупчење, затоа, мерењето на динамичката загуба на филтерот е особено важно.Моделот HDF-1 HTHP Динамичка филтер преса ги надмина недостатоците на различните традиционални статични филтер преси и овозможи измерените резултати да се блиску до условите на дупнатината.Може да се користи за прецизно и безбедно мерење на својствата на филтрирање на течностите за дупчење и цементната кашеста маса под статички и динамички услови.Употребата на инструментот може да обезбеди веродостојни податоци за изведување научно, брзо, висококвалитетно и безбедно дупчење.

View as