Хемиска анализа

Калиумот јонот во течноста за дупчење има за цел да го стабилизира шкрилецот и да ја ограничи дилатабилноста на глината. Значи, содржината на калиум јони мора точно да се мери за да се контролираат перформансите на течноста за дупчење. Рачна центрифуга SY-2 се користи за мерење на содржината на калиум јони во течноста за дупчење чија содржина на калиум јони е повеќе од 5000 mg/l или концентрацијата на KCl е поголема од 3,5 lb/bbl. Користете го перхлоридот за да го депонирате јонот на калиум во центрифугата, потоа определете го волуменот на депозитот и нумерирајте ја содржината од критериумската крива.

View as